מדיניות פרטיות

ענני מודה לך על השימוש באתר. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.

במקרים מסוימים, השימוש בשירותים שונים המוצעים באתר, כגון קבלת עלוני מידע או משלוח שאלות לתכניות שונות, מחייבים הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך )למשל, שם, כתובת, כתובת דוא"ל וכיו"ב(. מסירת הפרטים אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בשירותים. אם נרשמת לשירות, הנך מתחייב כי כל הפרטים שמסרת בעת הרישום הם נכונים ומדויקים. אנא שמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה שעמם נרשמת לשירותים. לגבי עלוני מידע, מידע פרסומי ותכתובות אלקטרוניות שענני עשויה לשלוח אליך )מטעמה או מטעם צד שלישי(- בהתאם להוראת הדין, הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל הודעות כאמור בכל עת.

בנוסף, ענני אוספת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ידוע לך ואתה מסכים כי ענני רשאית לעשות שימוש במידע אותו מסרת בעת הרישום, או מידע אחר שנאסף אודותיך והמזהה אותך באופן אישי, לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך, למשל, בכפוף להוראות הדין, ענני רשאית להשתמש בפרטים שמסרת, או במידע שנאסף אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לצורך אספקת השירותים באתר, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי גולשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת פרסומות באתר לתחומי ההתעניינות שלך, משלוח עלוני מידע, יצירת קשר עמך, פרסום תכנים מטעמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, ענני תשמור את הפרטים האישיים שמסרת במסגרת מאגר מידע. ככלל, ענני לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך. עם זאת, במקרים הבאים, ענני עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים –

  • במסגרת שיתופי פעולה בין ענני לצדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע דרוש לאותו צד שלישי לצורך אספקת השירותים לך; בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות
  • המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
  • במקרה שענני תקבל צו שיפוטי המורה לך למסור את פרטיך;
  • בין חברות מקבוצת "ענני", בכפוף להוראות כל דין;
  • במקרה בו ענני סבורה כי הדבר נדרש על מנת למנוע נזק חמור לגופך או רכושך או לצורך
  • עמידה בהוראות הדין;
  • במסגרת הליך משפטי בינך לבין ענני;
  • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר.

באתר נעשה שימוש בעוגיות )cookies ,)לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר )כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב( על מנת להתאימו לצרכיך, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך )כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית( וכן לצורכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. אתה רשאי, כמובן, לבטל בכל רגע את השימוש בעוגיות על ידי התאמת ההגדרות בדפדפן שלך, אולם אם תעשה כן לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1891 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

ענני שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור. על שינויים מהותיים תימסר הודעה בדף הבית של האתר.